ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากต้องชำระภาษีมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยงวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ต.ค. 63 งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พ.ย. 63 และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือน ธ.ค. 63

     นายกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 62 โดยให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ซึ่งภาษีดังกล่าวนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ อาทิ ที่ดินราชพัสดุ เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า การถือครองอสังหาริมทรัพย์มีการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งได้มีการถือครองไว้เป็นจำนวนมาก และอาจเป็นที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในขณะที่มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของตนเอง โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จะกระตุ้นให้ให้ผู้ถือครองที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคมอีกด้วย สำหรับการคำนวณภาษีต้องนำมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้ในการประเมินภาษี และกำหนดให้ยื่นชำระภาษีฯ ภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี

     สำหรับปี 63 ซึ่งเป็นปีแรกของการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ส.ค. 63 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านเศรฐกิจ ซึ่งกรุงเทพมหานครรู้สึกห่วงใยและเห็นใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินการในครั้งแรก ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงสับสนและขาดความเข้าใจที่ชัดเจน กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ ลงวันที่ 28 ส.ค. 63 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ที่จะต้องชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปีภาษี 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 โดยประชาชนที่ยื่นชำระภาษีภายในเดือน ต.ค. 63 ไม่ต้องต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
     รองผู้ว่าฯ เกรียงยศ กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบไปแล้วเมื่อเดือน ก.ค. 63 ที่ผ่านมา หากตรวจสอบพบว่าการแจ้งการประเมินถูกต้อง กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือชำระผ่านธนาคาร (เฉพาะใบแจ้งการประเมินที่มี Barcode แนบท้าย) รวมถึงสามารถชำระผ่านระบบ QR Payment, ATM, Internet Banking, Mobile Banking ในส่วนของผู้ที่ต้องการผ่อนชำระค่าภาษีที่ดินฯ กรณีต้องชำระภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดย แบ่งเป็น งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ต.ค. 63 งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พ.ย. 63 และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือน ธ.ค. 63

     นายเกรียงยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่เห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใดที่ไม่ได้รับเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ขอให้นำสำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือสำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย เป็นต้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เพื่อกรุงเทพมหานครจะนำเงินดังกล่าวมาพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ หรือกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3070 และ 0 2226 6219

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *