รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินทำกินของเกษตรกร ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ประธานกมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ ระบุว่า ปัญหาทรัพยากรน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดและทุกข์ที่สุดของเกษตรกร จึงต้องบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นการให้ความรู้ใหม่ ความคิดและจินตนาการใหม่แก่สังคมไทย รวมถึงผลักดันนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพื้นที่ ช่วยกันสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้ดี รวดเร็ว ประหยัด มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด โดย อบต. เทศบาล อบจ. กอ.รมน. และภาคธุรกิจ มีบทบาทสำคัญต่อการจัดทำโครงการเก็บกักน้ำในพื้นที่

นอกจากนี้ยังแนะนำให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยทำเกษตรผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จะทำให้เกษตรกรและครอบครัวตลอดจนผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ลดต้นทุนการผลิตจากค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงที่ใช้ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์ตายหมด ทำให้ดินเสื่อมโทรม และต้องปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้เพาะปลูกได้ ปัจจุบันมีแนวโน้มต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ราคาผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันปัญหาที่ดินเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่จะต้องหาทางแก้ไข เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีกินไม่อดอยากหิวโหย เพื่อให้คนในประเทศมีความมั่นคงในชีวิต

“เราจำเป็นต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมเพื่อให้คนหมู่มาก มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน เสริมการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่ต้องมีทั้งการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล การบริหารจัดการน้ำไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ควรสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น แก้มลิง หรือฝายแกนซอยซีเมนต์ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในแต่ละพื้นที่” รศ.สังสิต กล่าว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง กำแพงเพชร


รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ เชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีองค์ความรู้จำนวนมาก และต้องนำความรู้ดังกล่าวมาตอบโจทย์ความต้องการแต่ละพื้นที่ให้ได้ โดยผลการวิจัยของแผนงานวิจัย ในปีแรกเป็นไปตามเป้าหมายใช้น้ำอย่างประหยัดได้ร้อยละ 15 ตามเป้าหมายของแผนงานวิจัยฯ ส่วนในปีที่ 2 หลังพบว่าชาวบ้านเข้าใจเรื่องการใช้น้ำที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสร้างผลกระทบที่ดีทั้งในเชิงต่อพื้นที่และเชิงนโยบาย ระยะต่อไป ชาวบ้านต้องมีแหล่งรายได้อื่น เพื่อมีเงินสดหมุนเวียนได้ทุกวัน จึงจะเน้นเรื่องการใช้นวัตกรรมสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้เสริม พร้อมๆกับการเติมน้ำบาดาลและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

ธนาคารบริหารจัดการน้ำนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

“เรามีน้ำเป็นโจทย์ร่วม แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโจทย์แยกในแต่ละพื้นที่ และมีความหลากหลายที่ต้องจัดการ ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชรที่ควรมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นเกษตรอินทรีย์ ในลักษณะการทำงานแบบ 3 ประสาน คือ นำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ สนับสนุนเทคโนโลยีจากงานวิจัย และพัฒนาร่วมกับชุมชน เพื่อหาทางออกของปัญหาน้ำ ที่โยงกับ ดิน ปุ๋ย ตลาด ซึ่งจะเป็นแม่แบบขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นต่อไปได้” รศ.ดร.สุจริต กล่าว

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อบต.หนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *