วันนี้ ( 2 ก.ย.63) เวลา 10.00  น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสํานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แนวทางการฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร แนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดย กรมชลประทาน การลดความสกปรกของคลองแสนแสบ โดย กรมควบคุมมลพิษ การจัดคุณภาพน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ โดย กรมเจ้าท่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นรองนายกฯ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการฟื้นฟูคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือบางกะปิพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว่า รัฐบาลมุ่งหวังให้คลองแสนแสบได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเข้มข้นและจริงจัง ประชาชนมีความปลอดภัยทางน้ำ ขณะเดียวกัน ยังสามารถรองรับการระบายน้ำในพื้นที่โดยรอบในฤดูฝน และเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกอีกด้วย ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้คลองแสนแสบได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบแล้วสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยระยะเร่งด่วนมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการขุดลอกตะกอนและดูดเลนในคลองที่มีความตื้นเขิน การจัดการปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริหารจัดการน้ำในคลอง การเปิด-ปิดบานประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาฟื้นฟูเรื่องของการจัดการน้ำคุณภาพน้ำในคลองให้มีความใสสะอาด ไร้กลิ่นเหม็น โดยเร่งการทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อฟื้นฟูคลองร่วมกันแล้ว และที่สำคัญที่ได้เน้นย้ำ คือ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองด้วย ขณะเดียวกัน ได้มอบหมาย สทนช.เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อให้เป็นเป้าหมายตามแผนแม่บทน้ำฯ 20 ปีด้วย

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า คลองแสนแสบ เป็นคลองขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2380 เพื่อการขนส่งเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน ความยาวคลองทั้งสิ้น 72 กิโลเมตร แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยาว 45.5 กิโลเมตร และกรมชลประทาน ยาว 26.5 กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2560 คลองแสนแสบขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ วัตถุประสงค์เพื่อการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย กลยุทธที่ 2 การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง โดยการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบตามแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผน คือ แผนการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก โดยการปรับปรุงคลองแสนแสบ (คลองบางขนาก) ในจังหวัดฉะเชิงเทราจากความสามารถในการระบายน้ำเดิม 25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพิ่มเป็น 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะเดียวกัน ยังมีแผนการฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบซึ่งคล้องสอดคล้องแผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศด้วย

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *