ขณะที่ไทยมุ่งเน้น “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” รับทศวรรษใหม่ ชูพลังเยาวชนสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

22 มีนาคม เป็นวันน้ำโลก (World Water Day) สาระสำคัญของการประชุมระดับสูงในการติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวกับน้ำภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (High-Level meeting on the implementation of the water-related goals and targets of the 2030 Agenda) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการอย่างบูรณาการในระดับโลก ตามเป้าหมาย #SDG6 จึงมีการเสนอให้เร่งดำเนินการตามกรอบ SDG6 Global Acceleration Framework ที่เปิดตัวมาเมื่อปี 2563 กับ ‘5 ตัวเร่ง (Accelerators)’ ให้มีน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี ได้แก่

• การจัดหาเงินทุน (Financing) – การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมสำคัญต่อการได้มาซึ่งทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนงาน

• ข้อมูล (Data and information) – จะช่วยชี้เป้าทรัพยากรที่จำเป็นและมีข้อมูลสำหรับวัดความก้าวหน้า

• นวัตกรรม (Innovation) – เทคโนโลยีและวิธีการที่ใหม่และฉลาดจะช่วยพัฒนาการบริหารจัดการรวมถึงการให้การบริการน้ำและสุขาภิบาล

• การพัฒนาศักยภาพ (Capacity development) – บุคลากรที่ทำงานด้านน้ำที่มีทักษะจะช่วยปรับปรุงระดับการให้บริการไปด้วย รวมถึงจะช่วยให้มีอาชีพและสร้างอาชีพ และ

• ธรรมาภิบาล (Governance) – การประสานความร่วมมือข้ามภาคส่วนกันจะทำให้ #SDG6 เป็นเรื่องของทุกคน

เพราะเราอยู่ในทศวรรษของการลงมือทำด้านน้ำ (Decade for Action on Water for Sustainable Development) ในที่ประชุมจึงมีการพูดคุยถึงความก้าวหน้า ช่องโหว่ (gaps) และอุปสรรค ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขระหว่างกันจากบริบทของการจัดการน้ำที่ต่างกัน

ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายด้านน้ำได้ ไม่เพียงแต่มีการจัดสรรทรัพยากรและขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนให้มีน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก

และเพื่อตระหนักถึง ‘คุณค่าของน้ำ’ ตามธีมวันน้ำโลก ‘Valuing Water’ ว่าน้ำได้หล่อเลี้ยงให้มีชีวิตและผลิตภาพ (productivity) ดังนั้น ในขณะเดียวกันเราก็ควรตระหนักว่าการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ย่อมกระทบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ ระบบนิเวศ พลังงาน ความยากจน และอื่น ๆ กล่าวคือกระทบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายอื่น ๆ ด้วย

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

SDG6 หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
SDG17 หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

@ไทยมุ่งเน้น “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” รับทศวรรษใหม่ ชูพลังเยาวชนสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

       ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน้ำโลก (World Water Day) เพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจาก น้ำ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมถึงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการมีน้ำสะอาดอย่างพอเพียงสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียม และให้ทุกภาคส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน ปี ค.ศ. 2021 เป็นปีเริ่มต้นทศวรรษใหม่ จึงมีนโยบายให้เป็นทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals) รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญกับ Valuing Water หรือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยในวันน้ำโลกปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะกล่าวสารถึงประชาชนไทย เพื่อความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำที่เกิดขึ้นในโลกรวมถึงประเทศไทย ผ่านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า สทนช. ในฐานะหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ นอกจากการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบของประเทศแล้ว ยังผนวกการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล หนึ่งในเป้าหมายสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนขององค์การสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุผล ซึ่งเชื่อมโยงอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเนื่องในวันน้ำโลกในปี 2564 นี้ สทนช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังการขับเคลื่อนของเยาวชน จึงกำหนดประเด็นมุ่งเน้นสำหรับประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับองค์การสหประชาชาติ คือ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Valuing Water : Valuing IWRM with Youth Action โดยกำหนดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกปีนี้ ประกอบด้วย (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่าน Facebook สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (2) ค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (3) การมอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน โดยจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – มิถุนายน 64 นี้

แหล่งอ้างอิง:
High-Level meeting on the implementation of the water-related goals
https://www.sdgmove.com/2021/03/21/sdg6-5-global-acceleration-framework/?fbclid=IwAR0X9dWHanl9N4O0KV-TNzr1REPMknfyrTNfPciZzi9Rzwlfb0uTuPSc5uI

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *